• 19 czerwca 2020

WYSTAWA „Czujność / Wachsamkeit”

WYSTAWA „Czujność / Wachsamkeit”

WYSTAWA „Czujność / Wachsamkeit” 838 1024 Dom Norymberski w Krakowie

Galeria Domu Norymberskiego, ul. Skałeczna 2, Kraków
Wernisaż: piątek, 19.06.2020, godz. 14.00 – 19.00.
Czas trwania wystawy: 22.06 – 17.07.2020
Artyści: Kolektyw SPACE Start (Katarzyna Godyń-Skoczylas, Małgorzata Kaczmarska) i Sebastian Autenrieth
Kuratorzy: Renata Kopyto, Kolektyw SPACE Start

Czujność to uważność, to wyjątkowe postrzeganie czasu, miejsca i przestrzeni. Czujność towarzyszy odkrywaniu, wypatrywaniu tego co utajone, niewystawione na widok publiczny, niewpadające w oko. Czujność to zdolność rozpoznawania tego, co nadejdzie i tego co przemija, to gotowość do dekonstrukcji.

Wystawa autorstwa Kolektywu SPACE Start (Katarzyna Godyń-Skoczylas, Małgorzata Kaczmarska), do udziału w której zaproszony został norymberski fotografik Sebastian Autenrieth, jest wynikiem świadomego procesu badawczego, polegającego na infiltracji zastanej rzeczywistości. Artyści, zbierając różnorodne wizualne świadectwa koegzystencji natury i człowieka, nie ignorują w tym procesie niczego, nie stosują żadnych wstępnych filtrów czy jakiejkolwiek selekcji. Badają raczej ich wymiar artystyczny i sprawdzają jak eksploracje te wpisują się w funkcjonujące na co dzień pojęcia i gdzie przebiega między nimi linia podziału. Prezentacja zebranego w powyższym procesie twórczym materiału dzieli się na powiązane ze sobą części. Dwie z nich, odzwierciedlając z jednej strony zurbanizowany krajobraz, z drugiej zaś przyrodniczy pejzaż, ewokują uważność artysty w stosunku do jego otoczenia. Prace, które są tego wynikiem, pokazują co prawda sytuacje i obrazy dostrzeżone przez twórcę, ale ich wybór i przedstawienie otwierają widzowi przestrzeń do własnych rozważań. Dotyczy to zarówno miejsc opuszczonych, śladów obecności i działalności człowieka, jak i wyobcowanego świata natury, która powoli odzyskuje zaanektowane przez ludzi tereny. Trzecia część ekspozycji odnosi się do tworów organicznych, będących zarówno produktem przyrody, jak i człowieka. Czujne oko artysty dostrzega ich zaskakujące formy oraz nieoczywiste podobieństwa. Obrazy  zestawione ze sobą w nieoczekiwany sposób przyciągają uwagę widza i podsuwają mu nowe spojrzenie na dobrze znaną z codziennego życia rzeczywistość. Oglądając wystawę – i podążając za ideą jej twórców – odbiorca poddany zostaje pewnego rodzaju eksperymentowi. Wkraczając na jej teren doświadcza pobudzenia różnych zmysłów. Zostaje też zaangażowany w intelektualny proces towarzyszący powstawaniu ekspozycji, a jego czujna postawa będzie sprzyjać pogłębianiu walorów poznawczych.

Kolektyw SPACE Start tworzą dwie krakowskie artystki – Katarzyna Godyń-Skoczylas i Małgorzata Kaczmarska. Kolektyw powstał, aby realizować projekty artystyczne poprzez media społecznościowe. Eksplorując unikalne możliwości technologii wirtualnej, w ramach otwartego profilu internetowego, artystki badają możliwe transformacje formuły dzieła sztuki oraz siłę przyciągania propozycji artystycznej w środowisku mediów społecznościowych. SPACE Start przy każdym projekcie współpracują z różnymi artystami lub ludźmi sztuki. Projekty kolektywu realizowane są w przestrzeni wirtualnej poprzez portal instagram. Technika prac wynika z charakteru platformy komunikacyjnej i składa się głównie z prac wizualnych: fotografii, wideo i animacji. Równocześnie wszystkie materiały powstałe w związku z projektem, tworzą zestaw do prezentacji w realnej przestrzeni wystawienniczej.

Sebastian Autenrieth tworzy koncepcyjne języki wizualne, szuka nowych możliwości w dziedzinie fotografii. Inspiracje znajduje w projektach kulturalnych, a także – głównie długoterminowych – pracach koncepcyjnych. Ich efektem są zarówno wystawy jak i instalacje w przestrzeni publicznej. Artysta skupia się głównie na tematach związanych z codziennością. Mieszka na przedmieściach Norymbergi, które często pojawiają się w jego twórczości. Obserwuje też zmiany przyrody pod wpływem człowieka. Fragmenty krajobrazu pozbawione ludzi są ze sobą połączone w sposób nieruchomy i rytmiczny tak, że wydają się przekształcać w płaszczyznę koloru czy linię. Innym aspektem jego twórczości są pozornie abstrakcyjne fotografie, pojawiające się w mocno ograniczonej palecie barw i oparte na konkretnych obiektach i procesach, którym są one poddawane. W tym przypadku artysta nie dąży do obiektywnego portretowania rzeczywistości, lecz zaskakuje odbiorcę jej iluzorycznym obrazem.